Schoolondersteuningsprofiel voor passend onderwijs

Het schoolondersteuningsprofiel van de Q3-groep (kort: Q3) is een instrument om de ondersteuning die de school biedt op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Met het instrument kunnen samenwerkingsverbanden en besturen snel informatie verzamelen over de basisondersteuning, over belangrijke kengetallen en over de deskundigheid en voorzieningen van hun scholen.

Op het niveau van het samenwerkingsverband ontstaat zicht op de dekkendheid van het ondersteuningsaanbod binnen de eigen regio. Het schoolondersteuningsprofiel kent de volgende uitgangspunten:

Het profiel is gebaseerd op de ijkpunten van basisondersteuning en het inspectietoezicht.
Er zijn uitwerkingen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Wij kunnen zorgen voor maatwerk en deskundige begeleiding.
Het samenstellen van de profielen gebeurt digitaal.
Er wordt een standaardrapportage opgeleverd, bestaande uit een profiel per school dat de school kan benutten voor haar schoolplan en schoolgids, materiaal voor een rapportage voor samenwerkingsverband of bestuur en een analyse tool voor het eigen beleid.