Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ons aanbod. Naast audits/visitaties en coaching bestaat ons aanbod uit strategische ondersteuning van scholen/besturen/samenwerkingsverbanden en worden we waar nodig ingezet als interim- of projectmanager. Onder het kopje 'Projecten' ziet u het totale overzicht van onze werkwijze. Heeft onze aanpak uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de ervaringen en effecten van onze activiteiten op andere scholen? Bel of mail ons dan, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Indien gewenst kunnen we voor uw school of schoolbestuur een aanpak op maat maken.

De peer-audits en collegiale visitaties

Met behulp van de peer-audit kunnen afdelingen en scholen samen werken aan het tot stand brengen van hun eigen kwaliteitsborging. De meerwaarde van deze aanpak is dat het niet alleen leidt tot een heldere en externe verantwoordingssystematiek, maar ook bijdraagt aan een blijvende schoolontwikkeling. De peer-audit laat zien waar de school staat, wat de sterke en minder sterke kanten zijn, waar verbetermogelijkheden en ontwikkelwensen liggen. Door de inzet van peer-auditors ontstaat een intercollegiaal systeem van kwaliteitsborging waarin transparantie en het samen bekijken en bespreken van resultaten bijdragen aan een betere verantwoording en een lerende cultuur.

Een peer-audit wordt uitgevoerd per afdeling van de school en bij voorkeur schoolbreed of zelfs bestuursbreed. De brede aanpak maakt het mogelijk om mensen van een andere afdeling/school als peerauditor in te zetten. Om tot een cyclische schoolontwikkeling te komen, is het belangrijk dat de werkwijze van de peer-audit onderdeel wordt van de eigen schoolorganisatie. Dat betekent dat de rol van externen tijdelijk is. Om dit te realiseren, bestaat de ondersteuning van Penna Onderwijsadviseurs niet alleen uit het leveren van de systematiek en die op maat maken van de school of het schoolbestuur, maar ook uit het samen met mensen uit de school/bestuur implementeren van de systematiek, zodat ze zelfstandig de systematiek kunnen uitvoeren.

Voor scholen die vooral behoefte hebben aan een kritische spiegel van collega's, zijn de collegiale visitaties zeer waardevol. Ook hiervoor verzorgen wij het draaiboek, de trainingen en de begeleiding van de visitaties als onafhankelijk voorzitter. Zie hier achtergrondinformatie over de kracht van visitaties: artikel.

Ontwikkelgerichte coaching Juliette Vermaas

Sinds 2020 combineer ik mijn onderwijsadvies werkzaamheden met een coachingspraktijk. Op deze wijze kan ik mijn inhoudelijke expertise van het onderwijsveld gericht inzetten om jou als bestuurder, leidinggevende, docent of kwaliteitszorgmedewerker te ondersteunen bij je ontwikkeling.

Ik werk vanuit het TROA model: wat wil je bereiken, wat is je ideaal (Toekomst), waar sta je nu (Realiteit), wat zijn voor jou mogelijkheden om je ideaal te bereiken (Opties) en hoe ga je dat daadwerkelijk doen (Acties). Daarbij ligt de verantwoordelijkheid in elke stap van het coachingstraject bij jou. Ik combineer deze aanpak met het krachtgericht coachen waarbij de focus niet op problemen ligt, maar op jouw kernkwaliteiten: waar ben je goed in, waar ligt je kracht en hoe kan je dat inzetten om de gewenste volgende stappen in je ontwikkeling te realiseren. Naast het stellen van gerichte kritische vragen, zet ik ook creatieve werkvormen in om te wisselen van perspectief. Zo combineer ik mijn eigen kernkwaliteiten - analytisch sterk, creatief en sensitief – tot een maatgerichte aanpak waarmee je zelf verbindingen gaat zien en inzichten krijgt in mogelijke belemmeringen: wat houd je tegen om je ideaal te realiseren en je kernkwaliteiten daarvoor in te zetten? Welke overtuigingen spelen daarin een rol en wat is het effect van die overtuiging op je denken, gevoel en gedrag? Uiteindelijk draagt deze bewustwording er aan bij dat je zelf gerichtere keuzes kan maken om te handelen vanuit je kernkwaliteiten en minder vanuit belemmeringen en problemen.  

"Dank je wel Juliette voor de fijne gesprekken. Jouw prettige manier van vragen stellen, ook degene die soms hard binnenkwamen, en de veilige sfeer die jij creëert hebben ervoor gezorgd dat ik eerlijk naar mezelf kan kijken en weer een stap kan zetten. Ik heb onze gesprekken als zeer plezierig ervaren!"

"Het coachingtraject heeft mij geholpen om meer inzicht te krijgen in mijn eigen rol in het samenwerken in een groep. Mijn eigen gedachtengangen over werkzaamheden en mijn persoonlijkheid op de werkvloer zijn nu meer inzichtelijk. Ik ben gegroeid door meer mezelf te zijn op het werk🙂. Ik probeer mijn intuïtie meer in te zetten en te vragen aan de ander wat er aan de hand is als ik een non-verbale reactie merk in een gesprek. Dat is juist een kracht van mij. Het is ok om verdieping te zoeken, dit kan mij ook ver brengen. Ik ben zeer blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dit traject te doen. Daardoor ben ik ook gegroeid en zekerder geworden in de werkzaamheden die ik nu doe." 

Meer artikelen...