Lopende projecten
 
Jos van der Pluijm:
 • Directeur-bestuurder samenwerkingsverband 30-10 PO Waalwijk.
 • Analyseteam 'Goed worden, goed blijven' PO Raad: analyses/audits van (zeer) zwakke scholen, uitvoeren van bestuursscans en ondersteunen van besturen met herstelopdrachten.
 • Begeleider Lerende/bestuurlijke Netwerken PO Raad.
 • Uitvoeren van bestuurlijke visitaties PO Raad.
 • Begeleiding schoolondersteuningsprofielen en audits passend onderwijs voor diverse samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.
 • Opzetten, scholing en begeleiding van interne audits voor schoolbesturen.
 • Individuele begeleiding diverse samenwerkingsverbanden en schoolbesturen bij praktijkonderzoek, kwaliteitszorg en zelfevaluatie.

Juliette Vermaas:

 • Ontwikkelen en begeleiden van audits en collegiale visitaties voor grote schoolbesturen in het voortgezet onderwijs: ontwikkeling draaiboek en instrumenten, scholing van peervisitatoren, voorbereiden van visitaties/audits, extern voorzitter en secretaris.
 • Procesbegeleider landelijk Project Leren verbeteren VO: ondersteuning van (zeer) zwakke afdelingen en risico-afdelingen.
 • Expert Opbrengstgericht Werken: begeleiden scholen en docenten/vakgroepen/secties met verbetertrajecten rond OGW, begeleiden inzet Simulatie OGW voor diverse scholen en schoolbesturen.
 • Masterclasses en studiedagen kwaliteitszorg en OGW voor bestuurders, schoolleiders en docenten. 
 • Meerdaagse trainingen schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.
 • Coaching van docenten, kwaliteitszorgmedewerkers, teamleiders, schoolleiders en bestuurders. 

Afgeronde projecten

 • Ontwikkeling kwaliteitszorgsysteem voor grote schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
 • Ondersteuning bij het maken van schoolprogramma's in het kader van NPO.
 • Ondersteuning strategische processen in samenwerkingsverbanden.
 • Opzetten, professionaliseren/trainen en uitvoeren van schoolondersteuningsprofielen en auditsystematieken bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
 • Projectleider Steunpunt Opleiden in de school namens de PO Raad.
 • Projectleider Leren verbeteren VO namens de VO-raad.
 • Onderzoek Koers en teamsamenwerking in het kader van een fusie van drie scholen.
 • Opzetten van een systematiek voor het leren van en met elkaar via onderlinge schoolbezoeken binnen een schoolbestuur.
 • Opzetten en ondersteunen bestuurders PO bij het uitvoeren van praktijkonderzoek.
 • Opzetten en uitvoeren van OGW-audits en begeleidingstrajecten
 • Inzet simulatie OGW bij diverse scholen en schoolbesturen
 • Brochure over intern toezicht in het primair onderwijs
 • Ontwikkeling Toolkit OGW
 • Onderzoek en brochure succesfactoren verbetertrajecten van zeer zwakke scholen in het VO
 • Ambassadeur Vensters PO
 • Expert Passend Onderwijs PO Raad
 • Ontwikkeling simulatie OGW i.s.m. IVA Onderwijs
 • Lid beoordelingscommissie vrijval SLOA R&D
 • Secretaris evaluatiecommissie ECBO
 • Projectleider passend onderwijs VO-Raad
 • Monitor opbrengstgerichtwerken en taal-rekenverbetertrajecten in het speciaal onderwijs
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van de maatschappelijke onderneming i.s.m. de Vrije Universiteit
 • Onderzoek naar effectieve verbeteracties van zeer zwakke vo-scholen
 • Schrijven publieksversie strategisch meerjarenplan Stichting Tangent (primair onderwijs regio Tilburg)
 • Landelijke brochures onderwijszorgprofielen en zorgzwaarte
 • Opstellen onderwijszorgprofielen voor diverse samenwerkingsverbanden en schoolbesturen
 • Studiemiddag over onderwijszorgprofielen in diverse samenwerkingsverbanden
 • Studiemiddag HAVO-problematiek bij diverse vo-scholen
 • Landelijk projectleider Effectief Schakelen (overgang po-vo)
 • Onderzoek naar de positie van allochtone leerlingen in het speciaal onderwijs
 • Onderzoeken/adviseren verregaande samenwerking tussen drie praktijkscholen in de regio Midden-Brabant
 • Opzetten en begeleiden leergang onderzoeksvaardigheden voor adviseurs van KPC Groep Den Bosch
 • Ontwikkelen en begeleiden simulatie voor vo-scholen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording
 • Onderzoek naar Verwijzing WSNS Oostelijke Mijnstreek
 • Verkenning naar de invulling van Registratiesysteem Passend Onderwijs
 • Schrijven strategisch beleid en veldinitiatief Passend Onderwijs Zuid Oost Drenthe
 • Onderzoek naar de producten van onderwijsadviesbureau’s
 • Evaluatie Academische Basisschool
 • Ondersteuning bij het vormgeven van Passend Onderwijs in de regio’s Zuid-oost Drenthe en Enschede
 • Onderzoek naar de verschuivingen in de onderwijsondersteuning
 • Onderzoek naar de grensproblematiek in Haaksbergen in het kader van Passend Onderwijs
 • Diverse brochures rond verbeterplannen, verbeteracties en ouderbetrokkenheid bij zeer zwakke po- en vo-scholen
 • Dagvoorzitter regionale conferentie ‘samenwerking onderwijs en jeugd’
 • Uitvoeren veldraadpleging referentieniveaus PO
 • Medeprojectleider Scholen voor Morgen
 • Mede-auteur Kwaliteitsagenda PO Scholen voor Morgen
 • Onderzoek naar Verwijzing WSNS Westelijke Mijnstreek
 • Schrijven Activiteitenplan Landelijk Steunpunt Passend Onderwijs
 • Uitvoeren verkenning PABO’s en passend onderwijs
 • Onderzoek naar Verdiepend taal- en rekenachterstanden bij instromers op de PABO
 • Projectleider Ziezo
 • Quick scan en Plan van aanpak Verbetering VSO
 • Informatiesystemen Primair Onderwijs
 • Schrijven van de notitie Organisatie van de Onderwijs – Zorg
 • Uitvoeren van Brede evaluatie WSNS, onderwijsachterstanden en LGF
 • Deelprojectleider Innovatieplan primair onderwijs 2005-2006
 • Projectleider Opleiden in de school (V)SO
 • Schrijven van beleidsmateriaal Herijking Zorg/Zorgplicht
 • Schrijven projectplan De Brink
 • Brochure Pabo Eindhoven
 • Schrijven projectplan Academische basisschool
 • Rapportage veldlijn Passend Onderwijs
 • Schrijven Projectplan Pabo Eindhoven
 • Brochure werkveld Fontys Pabo Eindhoven
 • Overkoepelend beeld zorg
 • Schrijven Projectplan Steunpunt/Coordinatiepunt Passend Onderwijs
 • Brochure preventieve ambulante begeleiding cluster 4
 • Spelen met regels: managementgame VMBO
 • Ken- en stuurgetallen voor bovenschools management
 • Kwaliteit van leerlingenzorg in VMBO en praktijkonderwijs
 • Projectleider WSNS+ Sturing en Management
 • Facetstudie ‘Leren en lesgeven’ van de ICT-monitor voortgezet onderwijs
 • Literatuurstudie naar condities voor lump sum in het primair onderwijs
 • Onderzoek naar de havo 3/4-problematiek
 • Horizontale verantwoording in po/vo/bve
 • Vergelijking resultaten diverse governance-onderzoeken