Lopende projecten
 
Jos van der Pluijm:
Directeur-bestuurder samenwerkingsverband 30-10 PO Waalwijk.
 
Analyseteam 'Goed worden, goed blijven' PO Raad: analyses/audits van (zeer) zwakke scholen, uitvoeren van bestuursscans en ondersteunen van besturen met herstelopdrachten.

Begeleider Lerende/bestuurlijke Netwerken PO Raad.

Uitvoeren van bestuurlijke visitaties PO Raad.

Begeleiding schoolondersteuningsprofielen en audits passend onderwijs voor diverse samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

Opzetten, scholing en begeleiding van interne audits voor schoolbesturen.

Individuele begeleiding diverse samenwerkingsverbanden en schoolbesturen bij praktijkonderzoek, kwaliteitszorg en zelfevaluatie.

Collegiale visitaties (training, voorzitter) voor VO-scholen via de VO-raad.

Juliette Vermaas:
Ontwikkelen en begeleiden van audits en collegiale visitaties voor grote schoolbesturen in het voortgezet onderwijs: ontwikkeling draaiboek en instrumenten, scholing van peervisitatoren, voorbereiden van visitaties/audits, extern voorzitter en secretaris.

Extern voorzitter collegiale visitaties VO-Raad: opzetten systematiek en trainingen, uitvoeren trainingen, begeleiden visitaties, onafhankelijk voorzitter).

Procesbegeleider Project Leren verbeteren VO: ondersteuning van (zeer) zwakke afdelingen en risico-afdelingen.

Expert Opbrengstgericht Werken: begeleiden scholen en docenten/vakgroepen/secties met verbetertrajecten rond OGW, begeleiden inzet Simulatie OGW voor diverse scholen en schoolbesturen.

Masterclasses en studiedagen kwaliteitszorg en OGW voor bestuurders, schoolleiders en docenten.

 

 

 

Afgeronde projecten

Opzetten, professionaliseren/trainen en uitvoeren van schoolondersteuningsprofielen en auditsystematieken bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Projectleider Steunpunt Opleiden in de school namens de PO Raad.

Projectleider Leren verbeteren VO namens de VO-raad.

Onderzoek Koers en teamsamenwerking in het kader van een fusie van drie scholen.

Opzetten van een systematiek voor het leren van en met elkaar via onderlinge schoolbezoeken binnen een schoolbestuur.

Opzetten en ondersteunen bestuurders PO bij het uitvoeren van praktijkonderzoek.

Opzetten en uitvoeren van OGW-audits en begeleidingstrajecten

Inzet simulatie OGW bij diverse scholen en schoolbesturen

Brochure over intern toezicht in het primair onderwijs

Ontwikkeling Toolkit OGW

Onderzoek en brochure succesfactoren verbetertrajecten van zeer zwakke scholen in het VO

Ambassadeur Vensters PO

Expert Passend Onderwijs PO Raad

Ontwikkeling simulatie OGW i.s.m. IVA Onderwijs

Lid beoordelingscommissie vrijval SLOA R&D

Secretaris evaluatiecommissie ECBO

Projectleider passend onderwijs VO-Raad

Monitor opbrengstgerichtwerken en taal-rekenverbetertrajecten in het speciaal onderwijs

Onderzoek naar de ontwikkeling van de maatschappelijke onderneming i.s.m. de Vrije Universiteit

Onderzoek naar effectieve verbeteracties van zeer zwakke vo-scholen

Schrijven publieksversie strategisch meerjarenplan Stichting Tangent (primair onderwijs regio Tilburg)

Landelijke brochures onderwijszorgprofielen en zorgzwaarte

Opstellen onderwijszorgprofielen voor diverse samenwerkingsverbanden en schoolbesturen

Studiemiddag over onderwijszorgprofielen in diverse samenwerkingsverbanden

Studiemiddag HAVO-problematiek bij diverse vo-scholen

Landelijk projectleider Effectief Schakelen (overgang po-vo)

Onderzoek naar de positie van allochtone leerlingen in het speciaal onderwijs

Onderzoeken/adviseren verregaande samenwerking tussen drie praktijkscholen in de regio Midden-Brabant

Opzetten en begeleiden leergang onderzoeksvaardigheden voor adviseurs van KPC Groep Den Bosch

Ontwikkelen en begeleiden simulatie voor vo-scholen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording

Onderzoek naar Verwijzing WSNS Oostelijke Mijnstreek

Verkenning naar de invulling van Registratiesysteem Passend Onderwijs

Schrijven strategisch beleid en veldinitiatief Passend Onderwijs Zuid Oost Drenthe

Onderzoek naar de producten van onderwijsadviesbureau’s

Evaluatie Academische Basisschool

Ondersteuning bij het vormgeven van Passend Onderwijs in de regio’s Zuid-oost Drenthe en Enschede

Onderzoek naar de verschuivingen in de onderwijsondersteuning

Onderzoek naar de grensproblematiek in Haaksbergen in het kader van Passend Onderwijs

Diverse brochures rond verbeterplannen, verbeteracties en ouderbetrokkenheid bij zeer zwakke po- en vo-scholen

Dagvoorzitter regionale conferentie ‘samenwerking onderwijs en jeugd’

Uitvoeren veldraadpleging referentieniveaus PO

Medeprojectleider Scholen voor Morgen

Mede-auteur Kwaliteitsagenda PO Scholen voor Morgen

Onderzoek naar Verwijzing WSNS Westelijke Mijnstreek

Schrijven Activiteitenplan Landelijk Steunpunt Passend Onderwijs

Uitvoeren verkenning PABO’s en passend onderwijs

Onderzoek naar Verdiepend taal- en rekenachterstanden bij instromers op de PABO

Projectleider Ziezo

Quick scan en Plan van aanpak Verbetering VSO

Informatiesystemen Primair Onderwijs

Schrijven van de notitie Organisatie van de Onderwijs – Zorg

Uitvoeren van Brede evaluatie WSNS, onderwijsachterstanden en LGF

Deelprojectleider Innovatieplan primair onderwijs 2005-2006

Projectleider Opleiden in de school (V)SO

Schrijven van beleidsmateriaal Herijking Zorg/Zorgplicht

Schrijven projectplan De Brink

Brochure Pabo Eindhoven

Schrijven projectplan Academische basisschool

Rapportage veldlijn Passend Onderwijs

Schrijven Projectplan Pabo Eindhoven

Brochure werkveld Fontys Pabo Eindhoven

Overkoepelend beeld zorg

Schrijven Projectplan Steunpunt/Coordinatiepunt Passend Onderwijs

Brochure preventieve ambulante begeleiding cluster 4

Spelen met regels: managementgame VMBO

Ken- en stuurgetallen voor bovenschools management

Kwaliteit van leerlingenzorg in VMBO en praktijkonderwijs

Projectleider WSNS+ Sturing en Management

Facetstudie ‘Leren en lesgeven’ van de ICT-monitor voortgezet onderwijs

Literatuurstudie naar condities voor lump sum in het primair onderwijs

Onderzoek naar de havo 3/4-problematiek

Horizontale verantwoording in po/vo/bve

Vergelijking resultaten diverse governance-onderzoeken